به فکر سلامت قلب دوم خود باشید

کفی فانکشنال

کفی طبی فانکشنال یکی از انواع کفی های پلی پروپیلن است که در شرکت دانش بنیان بهساز طب آژند تولید می شود
کفی فانکشنال

01

02

به فکر سلامت قلب دوم خود باشید

کفی گیت پلیت

کفی طبی گیت پلیت یکی از انواع کفی های پلی پروپیلن است که در شرکت دانش بنیان بهساز طب آژند تولید می شود
کفی گیت پلیت