کفی های طبی ترموپلاستیک

کفی های طبی Thermoplastic بسیار خاص بوده و در پروسه تکنولوژی CAD-CAM و با استفاده از مواد ترموپلاستیک تولید می شود. این نوع کفی ها سخت و با دوام هستند. در حال حاضر در شرکت دانش بنیان بهساز طب آژند (سنرست) دو نوع کفی طبی ترموپلاستیک تولید می شود: